15.1.2020 Pirjo Virtanen 0Comment

Lain mukaan jokaisella on oikeus saada tietoja viranomaisen julkisista asiakirjoista. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei erikseen toisin säädetä. Suomessa vallitsee siis julkisuusperiaate. Tämä periaate ei kuitenkaan koske julkisen vallan omistamia toimijoita, kuten kunnallisia osakeyhtiöitä.

Kuntien toimintaa on entistä enemmän siirretty niiden omistamille osakeyhtiöille, pois kuntalaisten avoimesta valvonnasta. Kunnallisiin osakeyhtiöihin ei yleensä sovelleta kuntalakia eikä muita hallinnollisia yleislakeja, kuten julkisuuslakia tai hallintolakia, vaan kunnallisiin osakeyhtiöihin sovelletaan elinkeinotoimintaa koskevia säännöksiä. Kunnallisten osakeyhtiöiden toiminta ei ole yhtä läpinäkyvää kuin viranomaistoiminta. 

Laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta on säädetty tiedonsaantioikeuksista ja viranomaisten velvollisuuksista. Tarkoituksena on toteuttaa avoimuutta viranomaisten toiminnassa sekä antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan. 

Julkisuuslakia tulee muuttaa koskemaan myös julkisen vallan omistamia toimijoita, kuten kuntien omistamia osakeyhtiöitä, tai säätää k.o. yhtiöitä varten oma laajempaan julkisuuteen perustuva erityislakinsa.

Esitys: Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry esittää SDP:n puoluekokoukselle 2020, että se velvoittaa puolueen ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta lainsäädäntöä muuttamalla julkisomisteisten osakeyhtiöiden toiminta saatetaan nykyistä avoimemmaksi.

Print Friendly, PDF & Email