12.6.2018 Pirjo Virtanen 0Comment

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja saivat vastuuvapauden

Kokouksessaan 11.6. kaupunginvaltuusto käsitteli ja hyväksyi vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä myönsi vastuuvapauden kaupunginhallitukselle ja kaupunginjohtajalle. Vuoden tulos oli erinomainen (5,5 miljoonaa ylijäämäinen), jonka myötä pystyttiin kattamaan kertyneet alijäämät. Koska ryhmämme puheenjohtaja Prabhakaran RanjithKumar on kaupunginhallituksen jäsen, pidimme korrektimpana, että joku muu (Anne Laatikainen) esitti tili- ja vastuuvapauden myöntämisen asianosaisille.

Tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä ryhmämme edustajat muun muassa kiittivät kaupungin työntekijöitä sitoutuneesta ja ansiokkaasta työskentelystä. Todettiin, että työntekijät ovat kikyn ansionmenetysten ja työnajanpidennysten seurauksena osaltaan vaikuttaneet kaupungin hyvään tulokseen. Tähän näkemykseen yhtyi myös muiden puolueiden edustajia.

Hyvästä tuloksesta huolimatta tarvitaan tiukkaa talouskuria tulevaisuudessakin

Pohdittavaksi jää, miten julkiset palvelut pystytään takaamaan. Korotetaanko veroja, supistetaanko palveluja vai tehdäänkö rakenteellisia muutoksia? Veronkorotus ei saisi olla ensisijainen ratkaisu, mutta on yksi keino mahdollistaa kohtuuhintaiset, julkiset palvelut. Palvelujen heikentämiseen ei myöskään tule ryhtyä. Rakenteita on kehitetty jo vuosia, löytyykö niistä enää kehittämisvaraa? Kun tähän lisätään esimerkiksi kasvavat lastensuojelumenot tai erityisopetuksen lisääntyvä tarve, on yhtälö hankala, muttei toivottavasti mahdoton ratkaista. Ennaltaehkäisevään työhön panostaminen ja asiakkaan palvelutarpeen huolellinen arviointi ovat ensisijaisen tärkeitä vakaan taloudenkin näkökulmasta.

Arviointikertomus kaupungin toiminnan kuvaajana

Illan kokouksessa käsiteltiin myös vuoden 2017 arviointikertomus. Kertomuksesta keskusteltiin ahkerasti ja usea puhuja nosti esiin muun muassa lastensuojeluun liittyvät asiat, palvelutyytyväisyyskyselyjen tulokset sekä korjausvelan suuren määrän. Valtuustolla on yhtenäinen näkemys lastensuojelupalvelujen kuntoon saattamisen ja kehittämisen tarpeista. Valtuuston puheenjohtaja Sari Myllykangas ilmoittikin, että asian tiimoilta järjestetään valtuutetuille seminaari tai laajennettu iltakoulu heti syksyn toimikauden alussa. Toivottavasti tiedon lisääntyessä kykenemme ennakoimaan tulevaa, tekemään pitkänlinjan suunnitelmia ja päätöksiä sekä huomioimaan päätösten todelliset talousvaikutukset. Henkilökohtaisesti pidän ennaltaehkäiseviin palveluihin panostamista tulevaisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeänä. Kustannukset ovat aluksi suuret, mutta maksavat toivon mukaan vähitellen itsensä takaisin alentuneina raskaiden erikoispalvelujen käyttökustannuksina. Enää emme voi odotella, nyt on aika toimia!

Liikenneturvallisuutta lisää koulujen läheisyyteen

Perussuomalaisten tekemä valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamisesta koulujen läheisyydessä herätti runsaasti positiivista keskustelua. Ryhmämme edustajat korostivat puheenvuoroissaan liikennekasvatuksen tärkeyttä sekä oman esimerkin vaikutusta. Pikku-Pena (Pentti Nyholm) haastoi valtuutetut järjestämään liikenneaiheisia perhetapahtumia Kaurialan liikennepuistossa ja Anne Laatikainen kertoi, että Iittalan koululla on jo vuosia ollut varttuneita aikuisia saattamassa pikkuoppilaita ensimmäisinä koulupäivinä turvallisesti kouluun. Hän haastoikin muita kouluja samankaltaiseen toimintaan.

Katuman alueen kehittäminen on koko kaupungin etu

Ritva Oinosen jättämästä aloitteesta Katuman kaupunginosan kehittämiseksi puhuttiin paljon. Esiin nousi muun muassa meidänkin ryhmässämme palveluverkkotyöskentelyn aikana pohdittu uuden päiväkotirakennuksen yhteyteen sijoitettavat muut palvelut. Ajatuksena oli muun muassa 1-2 -luokkien sijoittaminen päiväkotirakennukseen. Valmistelussa todettiin, ettei Katuman alueella oli riittävästi lapsia tällaiseen yksikköön. Mutta voisihan luokan oppilaskoko olla pienempikin, jolloin lapset tulisivat huomioitua yksilöllisemmin. Tai voisihan oppilasmäärää kasvattaa esimerkiksi lähialueen koulujen oppilailla, jolloin apua saataisiin niidenkin mahdollisesti suurien oppilasmäärien alentamiseen. Rakennuksen yhteyteen voisi sijoittaa myös sosiaali- ja terveyspalveluja, kerhotiloja tai muita alueen asukkaiden tarvitsemia palveluja. Alueen kehittäminen ja asukkaiden kuuleminen ja yhteistyö heidän kanssaan on joka tapauksessa tärkeää. On välttämätöntä saada muutetuksi hienon Katuman negatiivinen maine ja leima positiiviseksi!

Lastensuojelun sosiaalityön asiakasmitoitus on saatava kohtuulliseksi

Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite Hämeenlinnan lastensuojelun sosiaalityön asiakasmitoituksesta kirvoitti runsaasti keskustelua. Kaupunkiin ei ole saatu rekrytoitua riittävästi sosiaalityöntekijöitä ja heidän vaihtuvuutensa on ollut suurta. Tilanne on lähes kestämätön. Uusien sosiaalityöntekijöiden saamiseksi tarvitaan palkkaetujen lisäksi muita houkuttimia. Yhtenä uutena työskentelytapana on aloitettu tiimityöskentely, jossa sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja ja perheohjaaja toimivat yhdessä. Tämän avulla kyetään jakamaan työtaakkaa ja turvaamaan palveluja silloinkin, jos joku tiimin työntekijöistä on esimerkiksi sairaana. Tiimityö ja yhteisen kokemuksen käsittely ja jakaminen vähentää työn kuormittavuutta ja parantaa työviihtyvyyttä.

Ratasniityn ja Karanojan alueen kaavat etenevät

Esitetyt asemakaavat hyväksyttiin. Taipaleentien eteläpuolen kaavat hyväksyttiin. Taipaleentien eteläpuolen kaavasta äänestettiin Natura-arvioinnin osalta, mutta päätökseksi tuli kaupunginhallituksen esitys, jota myös ryhmämme kannatti.

Print Friendly, PDF & Email