15.1.2020 Pirjo Virtanen 0Comment

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia ja vaativia. Omaishoitosopimuksia oli Suomessa vuonna 2018 kuitenkin vain noin 47 500.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Se on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää sitä varten varaamiensa määrärahojen rajoissa. Tästä harkinnanvaraisuudesta johtuu, että käytännöt omaishoidon tuen osalta vaihtelevat eri kunnissa.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa todetaan, että omaishoitoa kehitetään, mutta ei täsmennetä, miten sitä kehitetään.

Omaishoidon kehittämisessä tulisi kiinnittää erityistä huomiota omaishoitajien aseman vahvistamiseen, yhdenvertaisuuteen ja jaksamisen tukemiseen.

Omaishoidon tukea olisi myönnettävä yhtenäisin valtakunnallisin perustein jokaiselle, joka täyttää sen edellytykset. Tuen määrä tulee yhtenäistää ja verotusta helpottaa.

Kaikenikäisten ja eri asiakasryhmien omais- ja perhehoito tulisi vakiinnuttaa osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta.

Esitys: Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry esittää SDP:n puoluekokoukselle 2020, että se velvoittaa puolueen ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin omaishoidon tuen kehittämiseksi ja omaishoitajien aseman parantamiseksi.

 

Print Friendly, PDF & Email