30.10.2018 Pirjo Virtanen 0Comment

Yhdistyksemme arvoja ovat oikeudenmu­kaisuus, suvaitsevaisuus, tasa-arvo sekä rohkeus uudistua ja uudistaa. Olemmeko onnistuneet viemään arvojamme myös Hä­meenlinnan kaupungin toimintaan? Mielestäni kyllä.

Olemme nostaneet esiin tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen liittyen muun muas­sa peruspalvelujen laadun ja saatavuuden, sillä julkisten palvelujen kilpailukyky on taat­tava yhä kasvavassa kilpailussa yksityisten palvelujen kanssa. Mielestäni hyvän päivä­hoidon ja koulutuksen, terveydenhoidon sekä ikäihmisten erilaisten palvelujen tulee olla va­rallisuudesta riippumatta kaikkien saatavilla. Puolueemmekin linjauksen mukaan peruspal­velut tulee tarjota pääosin julkisina palveluina, joita voidaan täydentää yksityisillä palveluilla. Mielestäni oikeudenmukaista on myös vaatia sisäilmaltaan puhtaita tiloja niin lapsille, nuo­rille kuin aikuisväestöllekin.

HTY:n väki osallistuu aktiivisesti kau­punkiamme koskeviin keskusteluihin. Koem­me omista arvoistamme poikkeavat mielipi­teet ja näkemykset keskustelun rikastuttajina. Arvojemme pohjalta on helppo perustella ja puolustaa linjauksiamme, kuten subjektiivinen päivähoito-oikeus ja perusterveydenhuollon asiakasmaksujen kohtuullisuus. Subjektiivi­sen päivähoito-oikeuden saimme valtuusto­äänestyksellä säilymään, mutta asiakasmak­sujen korottamista vastaan vielä taistellaan.

Uudistumme ja uudistamme

Rohkeus uudistua ja uudistaa on yksi HTY:n toiminnan tärkeimmistä tavoitteista. Niinpä olemme vähentäneet perinteisten ko­kousten määrää ja korvanneet niitä teemallisil­la tapahtumilla. Teemakävelyt ovat keränneet kävelijöitä yli puoluerajojen ja vaalikahviloissa on käyty vilkasta keskustelua. Rohkaisen yh­distyksen jäseniä ottamaan aktiivisesti osaa kansalaiskeskusteluihin eri foorumeilla ja tuo­maan niissä esiin sosialidemokraattisia arvo­ja.

Vaikka sosiaalisen median käyttö on kasvanut, mielestäni meidän tulisi olla kaiken­laisessa viestinnässä entistä aktiivisempia. Yhteistyömme muiden sd-yhdistysten kanssa on lisääntynyt, mutta toiminnan kokoaminen Hämeenlinnassa yhteen yhdistykseen ei ole vielä ajankohtaista.

Yhdistyksemme toiminnan uudista­minen jatkuu. Seuraamme tarkasti ympäröi­vässä yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia ja pyrimme uudistamaan toimintaamme sen mukaan, perinteitä unohtamatta: esimerkiksi lisäämme erilaisia kertaluonteisia pop-up-ta­pahtumia. Haluamme olla edelleen uudistus­kykyinen, kehittämishaluinen ja nuorekas yh­distys kuten viimeisen 130 vuoden ajan.

 

Kirsti Suoranta

HTY:n puheenjohtaja

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email